Ginno sizuku furufuru mawarini, Ginno sizuku furufuru mawarini Hare rama hare rama rama rama hare hare kurisume hare kurisume hare hare