The Jean Pigozzi Collection Of Contemporary Japanese Art

Kohei Yoshihara

Kohei Yoshihara

b. 1985, Kanagawa Prefecture, Japan

Exhibitions:
2011
Wakuwaku SHIBUYA, Tokyo Wnder Site Shibuya,Tokyo
Power of a Painting, 3331 Arts Chiyoda, Tokyo

2010
Solo exhibition: Pictorial Book-CENTRAL EAST TOKYO 2010, Roof of a Bakurocho Uchida building, Tokyo
A day of E to Bi to Ga to Jutsu, BIGAKKO, Tokyo
ART FAIR FREE, Harajuku VACANT, Tokyo