The Jean Pigozzi Collection Of Contemporary Japanese Art

Tomoyasu Murata

1974

Born in Tokyo, Japan.2000

B.A., Art department design, Tokyo National University of Fine Arts and Music2002

M.A., Art research course design, Tokyo National University of Fine Arts and Music.Established TOMOYASU MURATA COMPANY.(SOLO EXHIBITIONS)

2016

GALLERY MoMo Ryogoku, Tokyo2015

GALLERY MoMo Ryogoku, Tokyo2010

NADiff Gallery, Tokyo2009

GALLERY MoMo Ryogoku, Tokyo

Nihonbashi Takashimaya Art Gallery X, Tokyo2008

Hiratsuka Museum of Art, Kanagawa

GALLERY MoMo, Tokyo2007

GALLERY MoMo, Tokyo

Gallery Jin, Tokyo

Gallery & Books Varie-h6, Tokyo2006

Meguro Museum of Art, Tokyo

GALLERY MoMo, Tokyo

Mitsubishi-Jisho Artium, Fukuoka

Gallery & Books Varie-h6, Tokyo2005

Art Garden Gallery 1.2, Okayama

KDDI Designing Studio, Tokyo

Kawasaki Biyori, La Cittadellla,Tokyo

Nadiff Modern, Tokyo

Sendai Syujo Syugi, Sendai Mediatheque, Miyagi2004

Tsutaya Tokyo Roppongi, Tokyo

Gallery Jin, Tokyo

GALLERY MoMo, Tokyo

Kumamoto PARCO, Kumamoto2003

Tomioka / Ichiro Fukuzawa Memorial Art Museum, Gunma

GALLERY MoMo, Tokyo2002

Sho Art 2, Tokyo,

Contemporary Art Museum. Nagoya, Nagoya

Contemporary Art Institute, Hokkaido